Doelgroepen‎ > ‎

Kinderen en jongeren


Uitgangspunten behandelvisie kinderen en jongeren

1. Geïntegreerd systeem van zorg.

Er naar streven om kinderen en jongeren met een psychiatrische problematiek of een vermoeden van een psychiatrische problematiek zo geïntegreerd mogelijk te laten ontwikkelen in een steunende en stimulerende sociale omgeving.
Mogelijkheid behouden om in het hier en nu te blijven functioneren (school, vrije tijd) en dit binnen een vertrouwd milieu.
Minst ingrijpende eerst: hanteren van stepped-care model (keuze voor lichtste en eenvoudigste behandeling uit mogelijke behandelvormen waarvan bekend is dat er resultaat mee kan worden bereikt).
Gericht op verandering waar kan, aanpassingsstrategieën indien nodig (revalidatie).
Garanderen van continuïteit van zorg en zorg op maat.
Assertive outreach (d.i. gaan waar de patiënt is).

2. Hulp aan kind en context.

Child-centered en family-focused.
Aanpak van het geheel, niet enkel de stoornis.
Ontwikkelingsspecifiek werken: zo plaatst elke leeftijdsfase het kind voor nieuwe ontwikkelingstaken die kunnen vastlopen en roept een psychiatrische problematiek naargelang de leeftijd andere vragen en noden op.

3. Emancipatorisch werken.

Vertrekkend vanuit de vraag van het patiënt(systeem) en/of context en strevend naar een gemeenschappelijke probleemdefiniëring en behandelvisie.
Vertrekkend vanuit een geloof in motiveerbaarheid in tegenstelling tot motivatie als voorwaarde.
Waarbij de patiënt – hulpverlener relatie als centraal werkinstrument wordt beschouwd.
Steeds in overleg met patiënt, context en betrokken hulpverlening (overlegmodel).
Vanuit empowermentparadigma: responsabiliseren cliënt(systeem), aanspreken op probleemeigenaarschap, wijze waarop men met problemen omgaat.

4. Verantwoorde zorg vanuit bio-psycho-sociaal model.

Te begrijpen vanuit complexe samenhang tussen biologische, psychologische en sociale factoren.
Multidisciplinair: betrekken verschillende disciplines (medische, gedragswetenschappelijke, pedagogische, sociaal-maatschappelijke).
Multimethodisch.
Met vinger aan de pols betreffende recente wetenschappelijke inzichten en met empirische evidentie als basis voor multidisciplinaire richtlijnen inzake behandeling.
Vanuit een wetenschappelijk model: hypotheses worden getoetst en zo nodig bijgesteld.
Maatschappelijk verantwoord: transparant inzake inhoud en resultaten van zorg tav cliënten, overheid en samenleving.

5. Toegankelijk en met respect voor rechten van het kind.

Elk kind moet toegang krijgen tot zorg onafhankelijk van ras, religie, etniciteit, geslacht, handicap vanuit respect voor de rechten van het kind en met concrete implementatie van de rechten van de minderjarige in de hulpverlening.

6. Handelen binnen bestaande ethische en deontologische codes.