Jongvolwassenen, volwassenen en ouderen (>16 jaar)

Wat u moet weten voor uw eerste afspraak bij het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen.


 1. Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg verleent ambulante zorg aan personen met psychische, psychosociale en psychiatrische problemen.

Onderzoek wijst uit dat een groot deel van de bevolking gedurende zijn leven wel eens te maken krijgt met psychische of psychiatrische problemen. In de meeste gevallen raken we hier zelf wel bovenop, dank zij de steun van familie of vrienden. Soms blijven de moeilijkheden echter aanhouden. Dan kan het goed zijn om er met een professionele hulpverlener over te praten. Een gesprek met bijvoorbeeld uw huisarts, een medewerker van het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) of van het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) is een eerste stap.

Soms adviseren zij u om meer gespecialiseerde hulp te gaan zoeken, bijvoorbeeld in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen heeft een aparte werking voor kinderen en jongeren, voor adolescenten en jongvolwassenen, voor volwassenen en voor ouderen.

We werken voor de ganse regio Noord-West-Vlaanderen en hebben vestigingsplaatsen te Brugge, Oostende en Torhout.


 1. Uw eerste afspraak: het oriënteringsgesprek


Om een eerste afspraak te maken neemt u best telefonisch contact met ons op.

Deze eerste afspraak op onze dienst noemen we het oriënteringsgesprek.

Tijdens dit gesprek zoeken we samen met u naar wat u het beste zou kunnen helpen.

We luisteren naar uw moeilijkheden en klachten, we brengen in kaart wat u reeds hebt ondernomen en zoeken welke oplossingen u al gevonden hebt.

We geven informatie over psychische klachten en over de verschillende hulpverleningsmogelijkheden.

We zullen u ook vragen een aantal korte vragenlijsten in te vullen.


Eventueel komen we samen tot de conclusie dat er nog bijkomende informatie moet verzameld worden bij andere betrokken hulpverleners of bij uw huisarts.

Samen komen we dan tot een oriëntatie voor verdere hulp.

Soms is het mogelijk dat deze hulpverlening beter in een andere dienst gebeurt.

Deze eerste oriëntatie bespreken we vervolgens met ons multidisciplinaire team onder leiding van de psychiater. Dit gebeurt meestal in de week volgend op het oriënteringsgesprek.


Kort na deze bespreking plannen we een tweede gesprek met u, dit noemen we het keuzegesprek. Daar maken we samen een definitieve keuze voor verdere hulp en maken een concrete planning op met duidelijke doelen.


 1. Hoe kunt u zich voorbereiden op het oriënteringsgesprek


U kunt zich het best op het oriëntatiegesprek voorbereiden door voor uzelf na te gaan welke moeilijkheden u ondervindt, wat u en uw nabije omgeving er al hebben aan gedaan en wat u tot hiertoe best heeft geholpen.

Om u hierbij te helpen vragen we u om voorafgaand aan het oriënteringsgesprek een aantal vragenlijsten in te vullen. Dit wordt met u afgesproken wanneer u ons contacteert voor uw eerste afspraak.

Deze vragenlijsten helpen u om het gesprek voor te bereiden en geven ons de kans om belangrijke informatie vooraf door te nemen. Breng deze vragenlijsten mee naar het oriënteringsgesprek, u hoeft ze niet op voorhand terug te sturen. De hulpverlener neemt deze vragenlijst voor het gesprek nog even door.

Verder is het belangrijk om een verwijsbrief van uw huisarts, psychiater of andere professionele verwijzer mee te brengen. Eventuele verslagen van vroegere behandelingen of opnames zijn evenzeer belangrijk.

Het reeds op voorhand mee hebben van deze informatie van andere artsen of hulpverleners vermijdt dat er daarna nog tijd verloren gaat in het wachten op deze brieven of verslagen. 1. Niet vergeten op de dag van de afspraak


☐ Ik heb de ingevulde vragenlijsten mee

☐ Ik heb de verwijsbrief mee

☐ Ik heb de eventuele verslagen van vroegere behandelingen of opnames mee

☐ Ik heb een kleefbriefje van de mutualiteit mee

☐ Ik heb (indien van toepassing) een bewijs mee van budgetbegeleiding, collectieve schuldbemiddeling (zie kostprijs)


 1. Kostprijs


Voor een niet medische consultatie betaalt u in principe 11 €, personen en hun gezinsleden die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming of het omniostatuut bezitten betalen slechts 4 €. U kunt bij uw mutualiteit navragen of u in aanmerking komt voor deze statuten. Ook personen die budgetbegeleiding krijgen via OCMW, CAW of advocaat en jongeren die zonder het medeweten van hun ouders of voogd op onze diensten beroep doen betalen slechts 4 €. Personen en hun gezinsleden voor wie de kosten voor geneeskundige verzorging in de loop van het kalenderjaar de maximumfactuur bereiken, zijn vanaf dat moment gedurende dat lopende kalenderjaar vrijgesteld van betaling. 

Voor consultaties bij de psychiaters gelden de officiële tarieven. Wij hebben de toestemming om te werken met het systeem derde betaler (enkel het remgeld wordt door u betaald). Breng bij uw eerste consultatie zeker een recent kleefbriefje mee van uw mutualiteit.

    6. Uw medisch dossier

Het CGG houdt een elektronisch medisch dossier bij met alle belangrijke informatie in verband met uw behandeling. Dit dossier is beveiligd en is enkel raadpleegbaar door de verantwoordelijke hulpverleners. Alle medewerkers zijn gebonden aan de strikte regelgeving inzake beroepsgeheim. Er wordt in principe nooit informatie in verband met uw behandeling doorgegeven aan derden. Wanneer die vraag aan ons wordt gesteld overleggen we steeds met u op welke manier we die vraag kunnen beantwoorden.

In Vlaanderen bestaat een uitgebreide wetgeving inzake patiëntenrechten en de positie van de minderjarige binnen de jeugdhulpverlening. Deze wetgeving regelt ondermeer het inzagerecht in uw dossier, de wijze waarop er met uw dossier wordt omgegaan en zo meer. Met betrekking tot deze bepalingen kunt u steeds informatie opvragen bij de contactpersonen in het centrum of bij de ombudsfunctie (0490 41 93 01 - helene.cambien@ombudsfunctieggz.be).


    7. Bij onduidelijkheden of wanneer u over iets ontevreden bent

Wanneer er u iets niet duidelijk is of u over iets ontevreden bent kunt u dit steeds bespreken met de medewerker waarmee u reeds contact had.

U kunt met opmerkingen of klachten ook terecht bij de directie. Hiervoor kan u contact opnemen met Filip Desmit, directeur zorgverlening.

Tenslotte kunt u ook de externe ombudsfunctie van het Overlegplatform GGZ West-Vlaanderen contacteren via www.ombudsfunctieggz.be.

Indien u nog bijkomende vragen zou hebben kunt u steeds contact opnemen met het secretariaat op onderstaand nummer.


 • Oostende, volwassenen
  Frère-Orbanstraat 143 8400 Oostende
  059 500 500

 • Brugge, volwassenen (> 25 jaar)
  Langestraat 113 8000 Brugge
  050 34 24 24

 • Brugge, adolescenten en jongvolwassenen (16 - 24 jaar)
  Moerkerksesteenweg 116 8310 Brugge
  050 33 96 27

 • Brugge, kinderen en jongeren (<16 jaar)
  Moerkerksesteenweg 116 8310 Brugge
  050 33 96 27

 • Torhout, kinderen en jongeren (<18 jaar)
  Industrielaan 10 8820 Torhout
  050 33 96 27

Comments